Regulamin – ogólne warunki umów

 1. DEFINICJE
 2. ZAMÓWIENIE/UMOWA
 3. DOSTAWA TOWARÓW
 4. RYZYKO STRAT
 5. DOSTAWA USŁUG
 6. OBOWIĄZKI KLIENTA
 7. GWARANCJA I PRZYDATNOŚĆ
 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 9. CENNIK ORAZ PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ
 10. KOREKTA CENY
 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 12. POUFNOŚĆ
 13. WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU
 14. ROZWIĄZANIE UMOWY
 15. KONSEKWENCJE ROZWIĄZANIA UMOWY
 16. SIŁA WYŻSZA
 17. KONTROLA, POWIADOMIENIA I ROSZCZENIA
 18. POSTANOWIENIA KOŃOWE

 
1. DEFINICJE

1.1     W niniejszych Warunkach, zastosowanie znajdują następujące definicje:

OWU: niniejsze ogólne warunki umów;

Dzień pracy: dzień od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 16:00;

Dostawa: oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Dostawcę, Towaru określonego w zamówieniu lub umowie;

Umowa: sporządzona na piśmie lub ustnie umowa pomiędzy Dostawcą i Klientem dotycząca dostawy towarów i/lub usług zgodnie z niniejszymi OWU.

Klient: należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystającą ze Sklepu Internetowego do celów biznesowych, tj. w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta, w tym przy pomocy utworzonego dla niej przez Sprzedawcę Konta Klienta;

Dostawca: Alta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (99-400), ul. Katarzynów 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230375, NIP 834-17-77-372, REGON 100020117

Strony: Dostawca i Klient.

Dane:   nazwa Klienta, NIP  adres, numer telefonu oraz adresu email.

Miejsce dostawy:   miejsce dostarczenia towaru i/lub usługi wskazane w Zamówieniu lub w umowie zgodnie z ustaleniami stron.

Towary: towary (lub część z nich, w tym wszystkie powiązane z nimi usługi) wyszczególnione w Zamówieniu. Zatwierdzone wyłącznie do stosowania w rolnictwie dla zwierząt.

Usługi: usługi realizowane przez Dostawcę na rzecz Klienta zgodnie ze specyfikacją w Zamówieniu lub Umowie.

Prawa Własności Intelektualnej: wszystkie patenty, prawa do wynalazków, modele użyteczności, prawa autorskie i powiązane prawa, znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy przedsiębiorstwa, działalności biznesowej i domen, prawa do szaty graficznej lub prawa do renomy firmy lub dobrej woli lub pozwania w związku  z przekazaniem praw, prawa związane z nieuczciwą konkurencją, prawa do projektu, prawa do oprogramowania komputerowego, prawa do bazy danych, topografii, prawa moralne, prawa do informacji poufnej (w tym know-how i tajemnic handlowych) oraz inne prawa do własności intelektualnej, w każdym przypadku bez względu na to czy zostały zarejestrowane lub niezarejestrowane lub uwzględnienie wszystkich aplikacji do lub odnowy lub przedłużenia takich praw, a także wszystkich podobnych lub równoważnych praw lub form ochrony w dowolnej części świata.

Zamówienie: zamówienie złożone przez Klienta w formie ustnej lub pisemnej (a następnie potwierdzonym pisemnie) na dostawę Towarów i/lub Usług.

Formularz Zamówienia: formularz lub Potwierdzenie Zamówienia, w którym wyszczególniono kluczowe warunki Zamówienia/Umowy.

Cena: cena, którą Klient płaci za Towary i/lub Usług wyszczególnione w Zamówieniu lub Umowie.

Data Dostawy: ustalana przez Strony datę dostawy Towarów oraz/lub realizacji Usług.  

Materiały Dostawcy: materiały, wyposażenie i dokumenty oraz inne elementy stanowiące przedmiot własności Dostawcy niezbędne do realizacji Zamówienia/Umowy.  

2. ZAMÓWIENIE/UMOWA

2.1     Umowa zawarta pomiędzy Dostawcą i Klientem na sprzedaż wszelkich Towarów i/lub Usług oraz nabycie takich Towarów i/lub Usług podlega  niniejszym  OWU, chyba że co innego wynika z zawartej umowy.

2.2     Składając Zamówienie/ podpisując Umowę Klient potwierdza, że niniejsze OWU jest mu znane i że akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2.3     Zamówienie zostaje uznane za zaakceptowane w dniu:

2.3.1   podpisania przez Dostawcę Formularza Zamówienia; lub

2.3.2   rozpoczęcia przez Dostawcę dostawy towarów oraz/lub realizacje usług, czyli momentu, w którym Umowa powinna zacząć obowiązywać (Data Rozpoczęcia).

2.4      Brak niezwłocznej odpowiedzi na Zamówienie Klienta, z którym Dostawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, nie poczytuje się za przyjęcie zamówienia.

2.5     Umowa pomiędzy stronami może modyfikować zakres zastosowania
bądź treść poszczególnych postanowień OWU. W razie rozbieżności
pomiędzy postanowieniami Umowy oraz OWU rozstrzygające
znaczenie mają postanowienia Umowy.

2.6     Umowa stanowi kompleksową umowę pomiędzy Stronami. Wszelkie materiały opisowe lub reklamowe wydane przez Dostawcę oraz wszelkie opisy Materiałów i/lub Usług znajdujące się w katalogach lub broszurach, które są wydawane lub publikowane w celach sprzedażowych zostają przygotowane wyłącznie w celach marketingowych. Nie stanowią one części Umowy ani żadnej innej umowy zawartej pomiędzy Dostawcą i Klientem na dostawę Towarów i/lub Usług.

2.7     Wszelka wycena przekazana przez Dostawcę stanowi ofertę i jest wyłącznie ważna przez okres 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty przygotowania. Terminy (lub daty) dostawy wskazane w ofercie przez Dostawcę są uznawane przez Dostawcę za orientacyjne i niewiążące.

2.8.     Klient składa zamówienia w oparciu o ofertę Dostawcy. Potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia zamówienia (w tym jego treść i zakres), dokonane w formie pisemnej lub w drodze korespondencji e-mail, na adres uprzednio wskazany przez Klienta, należy poczytywać za zawarcie Umowy pomiędzy stronami.

2.9.    Wszelkie zmiany w Zamówieniu lub Umowie dokonane przez Klienta wymagaja zgody Dostawcy.

3. DOSTAWA TOWARÓW

3.1      Dostawca dostarczy Towary i/lub Usługi do miejsca wskazanego w Zamówieniu lub Umowie lub do innego miejsca określonego zgodnie z ustaleniami stron (“Miejsce Dostawy”) w ustalonym terminie po powiadomieniu Klienta o tym, że towary są przygotowane i gotowe do dostawy.

3.2     Dostawa Towarów i/lub Usług zostaje zrealizowana w momencie dostarczenia Towarów i/lub Usług do Miejsca Dostawy.

3.3     Terminy podane w potwierdzeniu Zamówienia są terminami orientacyjnymi – tzn. przewidzianymi przez Dostawcę. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek opóźnienia w dostawie, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprzestrzegania terminów dostaw lub innych terminów, chyba że Strony postanowią inaczej.

3.4     Dostawca dołączy do dostawy list przewozowy na którym są wskazane: data Zamówienia, wszystkie odpowiednie numery referencyjne klienta i Dostawcy, typ oraz ilość towarów (w tym kod numeryczny towarów, w stosownych przypadkach) oraz wszelkie specjalne zalecenia dotyczące przechowywania Towarów i/lub Usług.

3.5     W celu uniknięcia wątpliwości, Klient nie będzie  upoważniony do odmowy przyjęcia towaru, jeśli Dostawca dostarczy towar w ilości do 10% (dziesięciu) lub 10% (dziesięciu) mniej lub więcej niż ilość, która została zamówiona.

3.6     Dostawca może dostarczać towar częściami, na które będą wystawiane faktury VAT podlegające oddzielnym płatnościom. Wszelkie opóźnienia lub błąd w dostawie nie stanowią podstawy do odstąpienia od umowy przez Klienta z dostawy kolejnych części towaru.

3.7.     Terminy i części dostaw mogą być zawieszone do czasu:

3.7.1      uregulowania zobowiązań w stosunku do Dostawcy,

3.7.2      przekazania informacji potrzebnych do realizacji dostawy przez Dostawcę.

  3.8.   Dostawca zastrzega sobie prawo do realizacji Zamówienia także, poprzez  dostawy częściowe oraz do wystawiania faktur częściowych w zależności od wykonanych dostaw.

3.9        Koszty związane z dostarczeniem Towarów i/lub Usług obciążają Klienta.

4. RYZYKO STRAT

4.1     Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu Towaru i/lub Usług przechodzi na Klienta z chwilą dostawy całości lub części Towaru i/lub Usługi.

4.2     Własność Towarów i/lub Usług przechodzi na Klienta w momencie otrzymania przez Dostawcę pełnej płatności za:

4.2.1   Towary i/lub Usługi; oraz

4.2.2   inne Towary lub Usługi, które Sprzedawca dostarczył Klientowi, za które należy mu się płatność.

5. DOSTAWA USŁUG

5.1     Dostawca:

5.1.1   zrealizuje usługi pod adresem wskazanym przez Klienta w Zamówieniu,  jeśli Strony nie uzgodniły inaczej;

5.1.2   jeśli będzie to możliwe dostarczy Towarów i/lub Usług w wyznaczonym terminie, przy czym określone daty dostawy mają charakter orientacyjny;

5.1.3   ma prawo do dokonania wszelkich zmian w zakresie realizowanych dostaw Towarów i/lub Usług, które będą niezbędne żeby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami prawa lub wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa lub które nie wpływają na charakter ani jakość Towarów i/lub Usług, Dostawca powiadomi Klienta o wszelkich zmianach zamówienia o których mowa wyżej.

6. OBOWIĄZKI KLIENTA

6.1     Klient:

6.1.1      nawiąże współpracę ze Dostawcą w każdym obszarze dotyczącym Towaru i/lub realizacji Usług oraz zapewni Dostawcy, jego pracownikom, podwykonawcom lub innym wskazanym przez Dostawcę podmiotom dostęp do biur oraz innych obiektów Klienta, które w uzasadniony sposób, będą konieczne do realizacji dostawy Towarów i/lub realizacji Usług:

6.1.2   będzie przestrzegał sporządzonych na piśmie instrukcji Dostawy w związku z Towarami i/lub Usługami;

6.1.3   przekaże Dostawcy wszelkie informacje oraz materiały, które mogą być wymagane przez Dostawcę w odpowiednim zakresie w celu dostawy Towarów i/lub realizacji Usług;

6.1.4   przygotuje odpowiednie miejsce do realizacji dostawy Towarów i/lub realizacji Usług;

6.1.5    uzyska wszelkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje, licencje oraz zgody, które mogą być niezbędne do dostawy Towarów i/lub Usług przed dniem, w którym rozpoczęta zostanie dostawy Towarów i/lub Usług;

6.1.6   zachowa wszystkie materiały, wyposażenie i dokumenty oraz inne elementy stanowiące przedmiot własności Dostawcy („Materiały Dostawcy”), w bezpieczny sposób i na własne ryzyko utrzyma Materiały Dostawcy w dobrym stanie do czasu zwrotu do Dostawcy, a także nie będzie korzystał z Materiałów Dostawcy w inny niż zgodny z pisemnymi instrukcjami lub upoważnieniem Dostawcy sposób.

6.2.     Jeśli realizacja przez Dostawcę któregokolwiek z jego zobowiązań w odniesieniu do Towarów i/lub Usług jest niemożliwa lub opóźniona z powodu wyłącznej winy Klienta, Sprzedawca nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

6.2.1   W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej w punkcie 6.2.,  Dostawca, ma prawo do wstrzymania dostawy Towarów i/lub realizacji Usług do czasu ustąpienia przyczyny uniemożliwiającej realizację zobowiązania.  

6.2.2   Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty ani straty poniesione przez Klienta i wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opóźnień w dostawie przy  realizacji zobowiązań wyszczególnionych w punkcie 6.2.

6.2.3   Klient zwróci Dostawcy, na pisemne wezwanie wszelki koszty bądź pokryje straty doznane lub poniesione przez Dostawcę, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z winy Klienta.

6.3     Bez wcześniejszej zgody Dostawcy wyrażonej na piśmie, Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, które mogłyby wpływać na jakość oraz bezpieczeństwo Towarów i/lub Usług, reputację Dostawcy oraz/lub któregokolwiek ze znaków handlowych lub innej własności intelektualnej Dostawcy. Klient nie może odwracać, poddawać manipulacjom inżynieryjnym, zmieniać genotypu, sekwencjonować, klonować, zmieniać typu, edytować genomu, analizować ani poddawać manipulacjom Towarów; lub też stosować Towarów lub jego pochodnych dla celów badawczych lub rozwojowych, w tym w ramach  celu realizacji publicznych lub prywatnych programów badawczych.

7. GWARANCJA I PRZYDATNOŚĆ

7.1     Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje że:

7.1.1   Towary i Usługi są dostarczane lub wytwarzane zgodnie ze specyfikacjami danych Towarów i/lub Usług oraz zgodnie z Zamówieniem lub Umową zawartą pomiędzy Stronami, a ich jakość oraz przydatność do celu będzie zgodna z ustaleniami Stron;

7.1.2   uzyskane potomstwo, które zostało stworzone przy wykorzystaniu Towarów i/lub Usług będzie uzyskiwało różną ocenę płodności,  właściwości oraz cechy w związku z występowaniem wielu czynników takich jak płodność, genotyp i właściwości krowy biorcy oraz czynników środowiskowych, w którym krowa biorca lub jałówka są trzymane;

7.1.2   czynniki, które znajdują się poza kontrolą Dostawcy, w tym genotyp krowy biorcy lub jałówki oraz środowisko, w którym przebywają mogą przyczyniać się do powstania defektów u potomstwa otrzymanego w wyniku wykorzystania Towarów oraz/lub Usług, prowadzących do wystąpienia genetycznych nieprawidłowości lub przyczyniać się do powstawania chorób, zaburzeń, zmian, zaburzeń zdrowia lub innych problemów.

7.2     Dostawca podejmie wszystkie uzasadnione kroki w celu utrzymania jakości Towarów i/lub Usług, ale nie może zagwarantować, że Towary i/lub Usługi nie będą obciążone defektami w momencie dostawy.

7.3     Dostawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu utrzymania płodności towarów, ale nie może zagwarantować, że płodność towaru będzie zachowana w momencie dostawy.

7.4     Dostawca nie udziela żadnej gwarancji na otrzymanie potomstwa w wyniku wykorzystania Towarów i/lub Usług.

7.5     Dostawca nie udziela żadnej gwarancji na uzyskanie konkretnego odsetka potomstwa danej płci otrzymanego w wyniku zastosowania Towarów i/lub Usług.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1      Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy.

8.2     Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w 8.1 dotyczy również odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników Dostawcy oraz osób wykonujących świadczenie w imieniu Dostawcy.

8.3         Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zostało spowodowane działaniem siły wyższej.

 8.4    Postanowienia punktu 8 będą obowiązywać również po rozwiązaniu Umowy.

9. CENNIK ORAZ PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

9.1     Za Towary i/lub Usługi, Klient zapłaci Dostawcy cenę w ustalonej między Stronami wysokości.

9.2     Dostawca wystawi fakturę VAT za Towary i/lub Usługi w walucie określonej w Zamówieniu/Umowie oraz w sposób opisany w OWU.

9.3     Klient dokona płatności za wszystkie faktury w pełnej kwocie zgodnie z terminem wskazanym w fakturze VAT.

 • Klient do ceny Towaru i/lub Usługi doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką.
 • W przypadku opóźnienia w zapłacie za towar, Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Dostawcy odsetek ustawowych za opóźnienie.

10. KOREKTA CENY

10.1    Dostawca może w dowolnym momencie przed uzgodnioną data płatności powiadomić Klienta o korekcie ceny lub wprowadzeniu zmiany w związku z:

10.1.1 pojawieniem się czynnika, nad którym Dostawca nie ma żadnej kontroli (w tym zmian kursu wymiany walut, zmian w opodatkowaniu oraz opłatach celnych, kosztach pracy, materiałach i innych kosztach związanych z produkcją);

10.1.2 żądaniem przez Klienta zmiany wymaganej daty dostawy, ilości towarów, charakteru i/lub zakresu usług oraz wszelkich innych aspektów Usług,

10.1.3 wszelkimi opóźnieniami wywołanymi przez instrukcje udzielone przez Klienta lub brakiem udzielenia Dostawcy odpowiednich lub dokładnych informacji bądź instrukcji przez Klienta.

10.2    Dostawca powiadomi Klienta o dokonaniu takiej korekty ceny, zgodnie z punktem 10.1, w jak najkrótszym czasie i w dniu lub przed wymaganą datą realizacji dostawy.

10.3    Klientowi, przez okres 7 (siedmiu) dni po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w punkcie 10.1 przysługuje prawo o powiadomieniu Dostawcy o anulowaniu Zamówienia. Klient nie poniesie żadnej odpowiedzialności ani nie będzie miał żadnych zobowiązań wobec Dostawcy w związku z anulowaniem Zamówienia w takim przypadku.

10.4    W przypadku, gdy jakikolwiek wzrost ceny był związany z działaniem lub zaniedbaniem ze strony Klienta, Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za pokrycie wszelkich wydatków lub opłat poniesionych przez Dostawcę, aż do momentu odwołania  Zamówienia.

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1    Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Towarami i/lub Usługami przysługują Dostawcy.  

11.2    Klient przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do praw własności intelektualnej związanej z Towarami i/lub Usługami, ma możliwość korzystania z praw własności intelektualnej po uzyskaniu pisemnej licencji na warunkach, które umożliwią Dostawcy przekazanie Klientowi licencji do takich praw.

11.3    Wszystkie materiały Dostawcy stanowią jego wyłączną własność.

12. POUFNOŚĆ

12.1.   Strona (Strona Otrzymująca) powinna traktować jako ściśle poufne wszystkich informacje know-how techniczne lub komercyjne, specyfikacje, wynalazki, procesy oraz inicjatywy, które mają charakter poufny i zostały ujawnione Stronie Otrzymującej przez drugą stronę (Stronę Ujawniającą), jej pracownikom lub podwykonawcom oraz inne poufne informacje dotyczące przedsiębiorstwa Strony Ujawniającej lub jej produktów bądź usług, które Strona Otrzymująca może otrzymać.

 • Strony zobowiązują się do nieprzekazywania, nieujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony umowy, uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
 • Strony będą zwolnione z obowiązku zachowania w poufności informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona umowy dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana do:
  • niezwłocznego poinformowania drugiej strony umowy o obowiązku ujawnienia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło;
  • ujawnienia tylko takiej części informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jaka jest wymagana przez prawo;
  • podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów, uzasadniających ich ujawnienie.
 • Strony zachowają Informacje Poufne w poufności, w szczególności:
  • nie ujawnią ani nie przekażą Informacji Poufnej, tak w części jak i w całości jakiejkolwiek osobie trzeciej;
  • ograniczą przekazanie Informacji Poufnej tylko do tych osób, do których jest to konieczne dla celów określonych w Zamówieniu/Umowie. Powyższe dotyczy również osób zatrudnionych u Strony, współpracujących ze Stroną, lub współpracujących z jednostkami zależnymi w jakikolwiek sposób od Strony lub za pomocą, których Strona wykonuje umowę w przedmiocie celów określonych w Zamówieniu/Umowie lub którym wykonywanie takiej umowy powierzą;
  • zabezpieczy Informację Poufną przed ujawnieniem, przekazaniem, wykorzystaniem lub powielaniem;
  • nie wykorzysta ani nie umożliwi wykorzystania Informacji Poufnej dla innych celów niż określone w Zamówieniu/Umowie;
  • Strona natychmiast powiadomi druga Stronę o wykryciu jakiegokolwiek bezprawnego wykorzystania, przekazania, ujawnienia lub kopiowania Informacji Poufnej. W takim wypadku Strona podejmie również odpowiednie kroki w celu zapobieżenia dalszym bezprawnym działaniom lub innym naruszeniom niniejszej Umowy.
 • Postanowienia tego punktu 12 zachowują ważność również po zakończeniu Umowy.

13. WYCOFANIE PRODUKTU Z RYNKU

Sprzedawca jest uprawniony do wycofania Towarów i/lub Usług z rynku oraz zwrócenia się do Klienta z prośbą o szybkie wycofanie z rynku lub usunięcia posiadanych przez Klienta Towarów i/lub Usług, które zawierają/obejmują wadę, która może ujawnić się lub w przypadku gdy Dostawca stwierdzi, że doszło do wystąpienia zdarzenia, incydentu lub okoliczności, które mogą wymagać wycofania z rynku. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zastosować się do takich poleceń/instrukcji Dostawcy. Klient wówczas zwróci Towary i/lub Usługi Dostawcy zgodnie z warunkami określonymi przez niego. Klient nie ujawni żadnej stronie trzeciej informacji dotyczących usunięcia lub wycofania towarów i/lub usług z rynku.

14. ROZWIĄZANIE UMOWY

14.1    Dostawca może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku bez ponoszenia odpowiedzialności, jeśli Klient:

14.1.1 nie dokona zapłaty ceny lub innej należnej kwoty wynikającej z Zamówienia/Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia upływie terminu zapłaty, lub

14.1.2.   dopuści się istotnego naruszenia postanowień umowy lub OWU;

 • W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami punktu 14, Dostawca ma prawo anulować lub powstrzymać się ze spełnieniem następnego świadczenia do czasu uregulowania zaległej należności przez Klienta (wraz z należnościami ubocznymi) lub żądać odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty, zaś wszelkie zobowiązania Klienta stają się natychmiast wymagalne. W razie odmowy lub niespełnienia żądania zapłaty lub udzielenia zabezpieczenia, Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku nieodebrania przez Kupującego w ustalonym terminie całości lub części towaru, Sprzedający jest uprawniony, po uprzednim zawiadomieniu Kupującego, do odstąpienia od umowy w całości lub części oraz obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami.
 • Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie na podstawie zgodnie porozumienia Stron.

15. KONSEKWENCJE ROZWIĄZANIA UMOWY

15.1    Klient po rozwiązaniu umowy zgodnie z punktem 14 jest zobowiązany do zapłaty Dostawcy:

15.1.1 wszystkich należnosci zarówno wymagalnych, jak i niewymagalnych wraz z odsetkami ustawowymi,

15.1.2 wszelkich kosztów oraz wydatków poniesionych przez Dostawcę w związku z realizacją Zamówienia/Umowy,

15.2    Po rozwiązaniu umowy, Klient zwróci Dostawcy wszystkie materiały Dostawcy.  W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania przez Klienta, do czasu ich zwrotu, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za Materiały Dostawcy.

16. SIŁA WYŻSZA

16.1    Żadna strona nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie realizacji swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia/Umowy w stopniu w którym taki brak realizacji lub opóźnienie są skutkiem zadziałania Siły Wyższej. Siła Wyższa oznacza każdego zdarzenie, które w sposób uzasadniony pozostaje poza kontrolą strony, które ze względu na swój charakter nie mogło zostać przewidziane lub jeśli mogło to było nie do uniknięcia, w tym strajki, przypadki losowe, wojny, akty terroryzmu, zamieszki, niepokoje społeczne, ingerencja władzy cywilnej lub wojskowej, krajowe lub międzynarodowe działania łagodzące skutki konfliktów, konflikty zbrojne, celowe uszkodzenie, awaria zakładu lub wyposażenia, zanieczyszczenie nuklearne, chemiczne lub biologiczne, eksplozje, zapadnięcie się struktur budowlanych, pożar, powodzie, trzęsienia ziemi, epidemia lub podobne zdarzenia, naturalne katastrofy lub wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe lub niepowodzenie ze strony dostawców lub podwykonawców. Postanowienia tego punktu nie dotyczą płatności.

16.2    Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy za szkodę spowodowaną działaniem siły wyższej, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Dostawcy.

17. KONTROLA, POWIADOMIENIA I ROSZCZENIA

17.1    Jeśli Towary i/lub Usługi nie są zgodne z zamówieniem, wówczas Klient może zażądać wymiany Towaru w związku z niezgodnością. Uprawnienie to przysługuje Klientowi jeśli Klient powiadomić Dostawcę na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostawy Towarów i/lub Usług do Klienta o niezgodności.

17.2    Powiadomienie powinno zawierać dokładny opis niezgodności Towarów i/lub Usług. Powyższe nie zwolna Klienta z obowiązku dokonania zapłaty.

17.3    W przypadku w którym Klient stwierdza niezgodność Towaru, wówczas zobowiązany jest do pozostawienia Towarów i/lub Usług w stanie niezmienionym (w przypadku nasienia, nie powinno być one wykorzystywane w procesie uzyskiwania potomstwa) do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Dostawcę. Prawo złożenie reklamacji w związku z niezgodnością wygasa jeśli Towary i/lub Usługi nie znajdują się w stanie, w którym zostały dostarczone.

17.4    Jeśli strony uzgodniły, że Klient lub strona trzecia są zobowiązani do dokonania sprawdzenia Towarów i/lub Usług, a Klient nie dokonał takiego sprawdzenia,  uprawnienie wskazane w punkcie 17.1-17.3. wygasa.

17.5    Niezgodność Towarów i/lub Usług powstała w związku z nieprawidłowym magazynowaniem lub korzystaniem w sposób niezgodny z instrukcjami przez Klienta wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Dostawcy.

17.6    Zwrot Towarów i/lub Usług  lub jakiejkolwiek ich części może mieć miejsce jedynie po uzyskaniu wcześniejszej  pisemnej  akceptacji Dostawcy, na warunkach określonych przez Sprzedawcę.

18. POSTANOWIENIA KOŃOWE

 • Dostawca może w dowolnym czasie przenieść, prawami objętymi Umową na osoby trzecie. Klient nie może przenieść żadnych prawa na osoby trzecie, bez uzyskania wcześniejszej zgody Sprzedawcy na piśmie.
 • W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień OWU uznane zostanie za nieważne bądź bezskuteczne pozostałe postanowienia OWU pozostają w mocy.
 • Wszelkie zmiany postanowień OWU powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień OWU będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.