Zależy nam na ochronie prywatności osób odwiedzających naszą stronę.

Dlatego też ważne jest dla nas, abyś posiadał/a wiedzę na temat sposobów, w jaki przetwarzamy twoje dane osobowe, tj. wszelkie informacje dotyczące Ciebie, które wymagają ochrony w ramach Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), a także wiedzę na temat praw przysługujących Ci w ramach obowiązujących przepisów.

(1) Jakie informacje zbieramy? Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

(a) Informacje o Twoich odwiedzinach i korzystaniu z tej strony, co zostało szerzej omówione w paragrafie (2);

(b) Informacje o wszelkich transakcjach zawartych z nami przez Ciebie, w tym informacje dotyczące wszelkich dokonanych przez Ciebie zakupów naszych dóbr lub usług, co zostało szerzej omówione w paragrafie (3);

(c) Informacje dostarczone przez Ciebie w celu rejestracji na naszej stronie oraz/lub subskrypcji naszych usług w ramach strony internetowej oraz/lub powiadomień e-mail, co zostało szerzej omówione w paragrafie (4).

(2) Informacje dotyczące odwiedzania strony internetowej i korzystania z ciasteczek

Możemy gromadzić informacje dotyczące Twojego komputera i Twoich odwiedzin niniejszej strony, takie jak Twój adres IP, położenie geograficzne, typ przeglądarki, strona odsyłająca, czas trwania wizyty na stronie i liczba odsłon strony. Możemy wykorzystywać te informacje w uzasadnionych celach, takich jak administrowanie niniejszej strony, ulepszanie strony pod kątem funkcjonalności oraz polepszenie Twojego komfortu użytkowania poprzez spersonalizowanie strony internetowej. Możemy także wykorzystywać te informacje w celach marketingowych, co zostało szerzej omówione w paragrafie (5).

Niniejsza strona wykorzystuje ciasteczka. Ciasteczko (ang. cookie) to plik tekstowy wysłany przez serwer, który jest odbierany i przechowywany przez przeglądarkę. Ten plik tekstowy jest następnie odsyłany serwerowi za każdym razem, gdy przeglądarka wysyła do serwera zapytanie o stronę. Pozwala to serwerowi na zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarki internetowej.

Możemy wysłać plik cookie, który może być przechowywany przez Twoją przeglądarkę internetową na dysku twardym Twojego komputera. Możemy wykorzystywać informacje uzyskane z pliku cookie w celach takich jak administrowanie niniejszej strony, ulepszanie strony pod kątem funkcjonalności oraz celach marketingowych. Możemy również wykorzystywać te informacje w celu rozpoznania twojego komputera w momencie odwiedzenia naszej strony internetowej, aby dostosować ją do twoich indywidualnych potrzeb.

W każdej chwili możesz w łatwy sposób wyłączyć lub ograniczyć korzystanie z ciasteczek z poziomu ustawień przeglądarki internetowej (np. w Internet Explorer możesz wyłączyć korzystanie z ciasteczek poprzez kliknięcie przycisku “Narzędzia”, a następnie “Opcje internetowej”, “Prywatność” i przesunięcie suwaka do opcji “Blokuj wszystkie ciasteczka”). Pamiętaj jednak, że może mieć to wpływ na niektóre funkcje dostępne na naszej stronie.

(3) Informacje o transakcjach

Przechowujemy informacje o wszelkich transakcjach zawartych przez Ciebie z nami, w tym dane potrzebne do wystawienia faktury wymagane przez miejscowe przepisy. Wykorzystujemy te informacji w celu przestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania takich transakcji oraz wymogów w zakresie podatków. Informacje te są również przez nas przetwarzane w celu realizacji naszych zobowiązań i egzekwowania naszych praw w ramach zawartych z Tobą umów, w tym także w ramach ewentualnych postępowań sądowych.

Gromadzimy i przetwarzamy te informacje również na etapie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy w ramach realizacji kolejnych kroków po złożeniu przez Ciebie zamówienia lub też w celu złożenia wszelkich uzasadnionych zapytań dotyczących danej sprawy.

Ponadto wykorzystujemy te informacje w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu przeprowadzania bezpośrednich działań marketingowych, co zostało szerzej opisane w paragrafie (5).

(4) Informacje o subskrypcji strony internetowej i newslettera

Gromadzimy i wykorzystujemy podane nam przez Ciebie informacje w przypadku wyrażenia na to zgody w momencie Twojej rejestracji na naszej stronie internetowej w celu uwierzytelnienia użytkownika oraz realizacji wybranych przez Ciebie funkcji przez naszą stronę internetową.

Informacje są przez nas gromadzone i przetwarzane również w przypadku subskrypcji naszego newslettera.

Ponadto wykorzystujemy te informacje w ramach realizacji naszych uzasadnionych interesów, tj. w celu przeprowadzania bezpośrednich działań marketingowych, co zostało szerzej opisane w paragrafie (5).

(5) Dodatkowe informacje na temat marketingu bezpośredniego

W ramach realizacji naszych bezpośrednich celów marketingowych możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe zdefiniowane w ramach niniejszej polityki do:

(a) Przesyłania Ci drogą pocztową lub, w przypadku uzyskania Twojej konkretnej zgody, drogą mailową bądź podobnym kanałem komunikacyjnym, treści reklamowych dotyczących naszej działalności, które w naszej opinii mogą być dla Ciebie interesujące;

(6) Odbiorcy danych osobowych

Z zastrzeżeniem wszelkich przypadków przymusowego ujawnienia informacji wymaganego przez odpowiednie władze wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo, możemy ujawnić informacje dotyczące Ciebie:

(a) W przypadkach, gdy jest to konieczne do realizacji celów określonych w ramach niniejszej polityki: autoryzowanym pracownikom spośród naszego personelu; podwykonawcom, zarówno osobom fizycznym i prawnym, działającym w naszym imieniu jako procesorzy w rozumieniu RODO; spółkom należącym do URUS działającym jako współadministratorzy bądź działającym w naszym imieniu jako procesorzy w rozumieniu RODO; oraz

(b) Nabywcy lub sprzedawcy (bądź potencjalnemu nabywcy lub sprzedawcy) działalności lub aktywów, które sprzedajemy, kupujemy lub też rozważamy ich sprzedaż bądź kupno.

(7) Międzynarodowe przenoszenie danych

Gromadzone przez nas informacje mogą być przechowywane, przetwarzane i przenoszone pomiędzy wszystkimi krajami naszej działalności lub działalności URUS w celu umożliwienia nam wykorzystywania tych informacji zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Należy zauważyć, że w ramach RODO dozwolony jest swobodny przepływ danych osobowych w ramach Unii Europejskiej. W przypadku danych osobowych przenoszonych do krajów trzecich, dane te są przechowywane w centrach danych Microsoft Azure i Office 365, które mogą znajdować się poza UE. Zapewniamy jednak, że nasza polityka w zakresie dostępu do danych jest zgodna z wymogami RODO niezależnie od miejsca przechowywania danych

(8) Przechowywanie danych

Z zastrzeżeniem Twoich praw omówionych w paragrafie (9), będziemy w posiadaniu Twoich danych osobowych przez okres odpowiedni ze względu na charakter tych danych oraz cel, w jakim są one przetwarzane.

Informacje o Twoich odwiedzinach i korzystaniu ze strony będą przechowywane w ramach naszych danych Google Analytics przez okres do 24 miesięcy, po upływie którego wszelkie zebrane dane o klientach zostaną automatycznie usunięte.

Informacje dotyczące transakcji zawartych przez Ciebie z nami będą przechowywane przez cały cykl życia poszczególnych transakcji, a następnie przez odpowiednio długi czas, który pozwoli na dochodzenie ewentualnych roszczeń bądź jest wymagany przez miejscowe prawo, w tym prawo podatkowe.

Informacje przekazane w ramach Twojej subskrypcji naszej strony oraz newslettera będą przechowywane w ramach naszego oprogramowania do marketingu e-mail (DOTDIGITAL). Możemy regularnie kontaktować się z tobą w celu odnowienia Twojej zgody na przechowywanie przez nas takich informacji.

(9) Twoje prawa w ramach RODO

Jako podmiot danych, tj. zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, masz prawo do korzystania z następujących praw dotyczących przetwarzanych przez nas twoich danych osobowych, z zastrzeżeniem prawnie przewidzianych warunków:

(a) Prawo do dostępu do własnych danych osobowych;

(b) Prawo do poprawiania i usuwania własnych danych osobowych;

(c) Prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych;

(d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania;

(e) Prawo do przenoszenia danych;

(f) Prawo do wycofania zgody w zakresie przetwarzania danych na takich warunkach (należy jednak zauważyć, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych w okresie przed poinformowaniem nas o wycofaniu zgody); oraz

(g) Prawo do złożenia skargi u organu nadzorczego.

Możesz skorzystać ze swoich praw poprzez skontaktowanie się z nami w dowolny dogodny sposób, np. drogą telefoniczną lub listowną, używając danych kontaktowych wskazanych w paragrafie (12). Zalecamy jednak kontakt drogą mailową: privacy@urus.org, co umożliwi nam szybką reakcję na Twoje żądanie.

(9) Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Zobowiązujemy się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia Twojej prywatności oraz poziomu ochrony odpowiedniego dla zagrożeń wiążących się ze wszelkim przetwarzaniem tych danych. Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania utracie, nieprawidłowemu wykorzystaniu lub modyfikacji twoich danych osobowych.

Należy jednak zauważyć, że transmisja danych poprzez Internet jest z natury obarczona ryzykiem i dlatego też nie możemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia niewynikające z naszych działań, co jest zgodne z treścią RODO.

(10) Zmiany w polityce

Co pewien czas możemy dokonywać zmian w niniejszej polityce prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na naszej stronie internetowej.

(11) Zewnętrzne strony internetowe

Niniejsza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron. Nie odpowiadamy za politykę prywatności (lub treści) zewnętrznych stron internetowych.

(12) Nasza tożsamości dane kontaktowe 

Jesteśmy administratorami danych w rozumieniu RODO. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Twojej prywatności lub w przypadku zamiaru skorzystania ze swoich praw jako podmiot danych, prosimy o kontakt z użyciem następujących danych:

 

URUS Group LP,

Zespół ds. Prywatności

privacy@urus.org